X-Blog

Tatatrucingan Sunda


1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara. (Toge)
2. Hayam naon anu sukuna sarebu? (Hayam keur pawey)
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? (Korong)
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? (Sabab banna buleud)
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur? (Sato nu nukangan tembok)
6. Bangku naon anu bisa didahar? (Bangkuang)
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut! (Rujak)
8. Batu naon anu teu aya di cai? (Batu garing)
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaleor? (Oray nu ngalegleg linggis)
10. Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat? (Aki-aki make iteuk jeung kacamata)
11. Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet. (Cau)
12. Hayam naon anu sukuna hiji? (Hayam nu keur jengke)
13. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik. (Kareta api)
14. Gajah tumpak beca, gede naonna? (Gede bohongna)
15. Baso dibalikkeun jadi naon? (Bahe)
16. Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan. (Sireum make helm)
17. Nini-nini bongkok kumaha sarena? (Peureum)
18. Piring naon anu bisa dipake nempo bulan? (Piring bolong)
19. Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku? (Manuk anu katincak)
20. Naon sababna ban mobil tina karet? (Mun tina coklat pasti digembrong)
21. Sapi naon anu bau? (Sapiteng)
22. Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia ? (Piringatan 17 Agustus)
23. Naon bedana sarimie jeung nini-nini? (Sarimie renyah, nini-nini renyoh)
24. Pribumi di luar ari semah di jero. ( Tukang beca jeung panumpang)
25. Dicabak beye, ditakol ngabelentrang. (Tai kotok napel dina tihang listrik)
26. Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun. (Kacamata)
27. Di luar hujan angina, di WC hujan naon? (Hujan-heujeun)
28. Hayamna bodas, naonna anu hideung? (Kalangkangna)
29. Buah naon anu dipikaresep ku lalaki? Buahenol
30. Jam naon anu bisa nembang? (Jamrud)
31. Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna? (Tinggal turunna)
32. Pare naon anu teu ngeunah? (Parea-rea omong)
33. Jalma meuli kasur keur naon? (Keur beunta)
34. Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah? (Kutu)
35. Kapas 2 kg, batu 1 kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana? (Nyeri sukuna)
36. Ku naon tukang baso nakolan mangkok? (Ku sendok)
37. Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh. (Keretas)
38. Budak dugul asup kana embel. (Cilok)
39. Petina hiji, mayitna loba. (Korek api)
40. Kaca naon anu nyeri? (Kacabok)
41. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap? (Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur ngapung)
42. Kaca naon anu seungit? (Kacapiring)
43. Kaca naon anu pangbeuratna? (Kacalikan gajah)
44. Hayam naon anu keur jengke? (Hayam nu keur sondah)
45. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo? (Bisa, lamun kiloanana ruksak)
46. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui? (Kari 9 da nu kempes teh ditiup deui)
47. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna. (Gitar)
48. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul? (Balas cape mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban hareup)
49. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang? (Sabab teu make kaca spion)
50. Kaca naon anu sok disada? (Kacapi)
51. Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din (Pa Haji Samsudin)
52. Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok? (Sapiderman)
53. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok? (Hayam paeh)
54. Supirna opatan ari panumpangna saurang. (Pasaran)
55. Buah naon anu tara diala? (Buah murag)
56. Piramida di jerona aya harta karun. (Bacang)
57. Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal ti
titinggi, naon sababna? . (Sabab make sapatu heula, lila (loba teuing sukuna)
58. Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat( Remeh napel dina kareta api nu keur maju)
59. Tukang naon lamun digeroan sok lumpat ngajauhan? (Tukang maok)
60. Ti peuting asak ti beurang atah. (Lampu bohlam)
61. Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud. (Obat nyamuk)
62. Sukuna hiji, panonna tilu. (Lampu setopan)
63. Ka handap muka ka luhur nutup. (Seleting)
64. Maju eleh, mundur meunang. (Nu keur lomba tarik tambang)
65. Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha? (Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber)
66. Sato naon anu pangleutik-leutikna sadunya? (Incuna kuman nu teu dahar saminggu)
67. Aya anjing begang, anjing lintuh, anjing jangkung, anjing pendek,)
jeung anjing edan rek nyokot tulang. Pangheulana anjing mana? (Anjing baseuh)
68. Kapal naon anu teu bisa ngapung? (Kapal nu mesinna ruksak)
69. Hideung, leutik, bahaya. (Sireum napel dina bom)
70. Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing? (Eleketek heula, nu seuri eta huluna)
71. Naha superman bajuna make hurup "S"? (Sabab mun XL mah bakal logor teuing)
72. Hiji diala ari loba teu diala. (Huis)
73. buah naon anu sok diwedak? (Kesemek)
74. Tangkal naon anu sok dipikasieun? (Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung)
75. Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon? (Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu)
76. Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina
beuteung. (Orok nu keur dikakandung ku indungna)
77. Sapedah naon anu bisa ngapung? (Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung)
78. lauk naon anu bisa hiber? (Lauk Indosiar)
79. Kuda naon anu teu bisa lumpat? (Kuda nu dicangcang)
80. Ari nakol bedug aya sabaraha warna? (Ti luarna)
81. Minyak naon anu rame? (Minyaksikan pertandingan sepakbola)
82. Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon? (Minumpas kejahatan)
83. Hayam naon anu sok diteangan ku jelema? (Hayam leungit)
84. Naon bedana onta jeung kangkung? (Onta mah di Arab, kangkung mah diurab)
85. Tukang naon anu teu bisa ngitung? (Tukang poto)
86. Kalong naon anu pinter maen bal? (Kalonggak beckham ya…Del Piero)
87. Bisa naek teu bisa turun. (Haji)
88. kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina? (Kasur ini rusak)
89. Gajah naon anu sukuna dua? (Gajah nu keur keprok)
90. Hurup naon anu ngeunah? (Nya T)
91. Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna? (Sabab sieun S-na leeh kapanasan)
92. Leutik bodas pikasieuneun. (Sireum nu napel dina huntu maung)
93. Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah? (Setandar)
94. Sato naon anu pangharam-haramna? (Anak bagong euweuh bapaan)
95. Hayam naon anu sukuna 1002? (Hayam nu keur gelut jeung titinggi)
96. Rancung lain landak, hejo lain tentara. (Kaktus)
97. Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani. (Bebegig)
98. Kasur naon anu matak nyeri? (Kasura)
99. Palu naon anu bisa pidato? (Pa Lurah)
100. Akar di luhur, pucuk di handap. (Janggot)
101. Asup tarik kaluar laun. (Leho)
102. Bisa turun teu bisa naek. (Hujan)
103. Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja. (Ganas)
104. Budak dugul loba kutu. (Onde-onde)
105. Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum. (seupah)
106. Dicabak aya dilieuk euweuh. (Ceuli)
107. Dicukur buluan, teu dicukur dugul. (Kadongdong)
108. Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh. (Rebab)
109. Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh. (Kuda)
110. Ditakol nyendol teu ditakol nyendol. (Goong)
111. Diudag lumpat didagoan cicing. (Kalangkang)
112. Gunung bitu, bandera kekelebetan. (Nu keur ngakeul sangu)
113. Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku. (Langlayangan)
114. Indungna cicing anakna ancul-anculan. (Lisung jeung halu)
115. Nangkub dieusi nangkarak kosong. (Kopeah)
116. Oray hejo panonna loba. (Peuteuy)
117. Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu. (Langit)

Sumber : Putragaluh
READMORE
 

TERMOKIA


Termokimia merupakan bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi-reaksi kimia.
Dalam termokimia ada hal penting yang harus diperhatikan menyangkut perpindahan energi yang menyertai reaksi kimia, yaitu:     
1. Sistem
  Yaitu segala sesuatu yang enjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi.
2. Lingkungan
  Yaitu segala sesuatu di luar system yang membatasi system dan dapat mempengaruhi system
Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi :
1. Sistem terbuka
             Yaitu system yang masih memungkinkan terjadinya aliran zat dan energi antara system dan lingkungan.
2. Sistem tertutup
         Yaitu system yng memungkinkan terjadinya aliran energi saja tanpa disertai aliran zat antara system dan   lingkungan.
3. Sistem terisolasi
Yaitu system yang tidak memungkinkan terjadinya aliran energi dan zat antara system dan lingkungan.
ENERGI DAN ENTALPI ( H)
Menurut hukum kekekalan energi, “energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan”, artinya energi alam semesta adalah tetap, jadi energi yang menyertai reaksi kimia atau fisika merupakan perpindahan energi atau perubahan bentuk energi.
Setiap zat memiliki energi dan jumlah energi yang dimiliki oleh molekul atau partikel zat disebut  energi dalam. Sedangkan “ jumlah energi yang terkandung atau tersimpan dalam suatu zat pada suhu 250C ( 298 K ) dan tekanan 1 atm disebut entalpi”.
Harga entalpi suatu zat tidak dapat ditentukan, yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi (). Perubahan entalpi adalah selisih antara entalpi produk (akhir) dan entalpi pereaksi (awal).
 = produk  - pereaksi
Berdasarkan perubahan entalpinya,reaksi kimia dibedakan menjadi :
1.  Reaksi eksoterm = Reaksi kimia yang melepaskan energi, nilai  = - (< 0)
     Jika digambarkan dengan kurva  : 
2. Reaksi endoterm = Reaksi kimia yang menyerap energi, nilai  = + (> 0)
     Jika digambarkan dengan kurva  :  
PERSAMAAN TERMOKIMIA
 persamaan reaksi kimia yang disertai keterangan nilai  nya.
Contoh  :   H2   +    ½ O             H2O          = - 286 kj/mol
C2H5OH            2C   +  3H2   +   ½ O2        = + 266 kj/mol  
Nilai  sangat dipngaruhi oleh jumlah zat yang direaksikan, seperti pada contoh diatas jumlah energi yang dilepaskan atau diserap adalah untuk 1 mol zat yang bereaksi, jika tiap 2 mol maka energinya pun akan dua kali lipatnya. 
Contoh     :    2C2H5OH                     4C   +  6H2   +  O2       = 2 x  +266 kj/mol
PERUBAHAN ENTALPI STANDAR
Yaitu perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar yakni suhu 250C (298 K) dan tekanannya 1 atmosfer.
Perubahan entalpi standar dibedakan menjadi 3, yaitu :
1. Perubahan entalpi standar pembentukan (f0 )
Yaitu perubahan energi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari unsure-unsurnya yang paling sederhana dan paling stabil pada keadaan standar.
Contoh    :                                                                                    f0 = - 286kj/mol
           f0 =  - 266kj/mol
2. Perubahan entalpi standar penguraian (d0 )
Yaitu perubahan energi yang terjadi pada penguraian 1 mol zat menjadi unsure-unsurnya yang paling sederhana dan paling stabil pada keadaan standar.
Contoh   :      C2H5OH                2C   +   3H2   +   ½ O2   d0 =  + 266kj/mol
          H2O                  H2   +    ½ O    d0 = + 286kj/mol
3. Perubahan entalpi standar pembakaran (c0 )
     Yaitu perubahan energi yang terjadi pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar.
Contoh   :    CH4   +   O2                    CO2    +    2H2O    c0 =  - 802kj/mol
Menentukan  reaksi dapat dirumuskan :   
                                                                  
Atau         
Contoh   :    entalpi pembentukan
f C2H5OH =  - 266 kj/mol
f0  CO2 =  - 394 kj/mol
f H2O = - 286 kj/mol
Tentukan  reaksi dari : C2H5OH  +  3O2                 2CO2   +   3H2O
Jawab  :    =     -     
=     -   
READMORE